•  -700--110

שנהיה לראש

קטגוריה: חגים ומועדים

שנהיה לראש


ראש השנה
, הינו חג מיוחד בעל חשיבות עליונה, ומהווה את ה"מקפצה" הרוחנית של האדם לכל השנה כולה.
חוק יסודי הוא ככל שאנחנו מכוונים את החץ שלנו   גבוה יותר, כך גובר הסיכוי שהוא גם יגיע רחוק יותר, עד לנקודה אליה אנו רוצים להגיע.עיקר העבודה בראש השנה, היא עבודה על שורש הרצון. בימים הקודמים  לראש השנה אנו עובדים על ההכנה לחג עצמו.

 מה תפקידה של אותה הכנה?

 

ראש השנההינו חג מיוחד בעל חשיבות עליונהומהווה את ה"מקפצההרוחנית של האדם לכל השנה כולה.חוק יסודי הוא ככל שאנחנו מכוונים את החץ שלנו   גבוה יותרכך גובר הסיכוי שהוא גם יגיע רחוק יותרעד לנקודה אליה אנו רוצים להגיע.עיקר העבודה בראש השנההיא עבודה על שורש הרצוןבימים הקודמים  לראש השנה אנו עובדים על ההכנה לחג עצמו.

 מה תפקידה של אותה הכנה?

 המטרה היא להביא את רצון גוף האדם לעבודת ה'. גוף האדם הוא הכלי איתו אנו עובדים בעולם הזההוא עולם העשיהמהותו של הגוף מנוגדת בתכלית לרצון הנשמההוא הרצון לעבודת היתברך בעולם.כאשר הגוף מהווה את הכלי להכלת הנשמה נוצרים אין ספור קונפליקטים המתבטאים בנפש האדם ומעשיולכן עיקר העבודה בימים לפני יום הדיןהיא על מנת שנזכה להביא את הגוף ולהרגילו לידי רצון לעבודת ה', ולידי שיתוף פעולה בין הגוף לבין הנשמה.

 בימים הקודמים לראש השנהבחודש אלולאלו ימים בהם הקב"ה עושה לו מדור בתחתוניםוברחמים גדולים נותן לנו את האפשרות לעשות תשובה אמיתית על מעשינומאחר ואור ההוא כל כך גדולכך גם ההסתרות כפולות ומכופלות.לרוב בימים אלו אנו חווים מציאות של קושיחוסר רצון לעבודת ה', התקופה הנ"ל של בירורים יוצרת אצלנו חווית מציאות של תשובה וחשבון נפשולעתים אותה חווית מציאות אינה פשוטה כלל בלשון המעטה.

תקופה זו היא שבונה אותנו ומחזקת את היכולת של הגוף להתקרב לרצון לעבודת ההוא רצון הנשמה.

מאחר וכאשר האדם יודע ומצליח לזהות את רצון הגוף שלוהינו את התנגדות הגוף לעבודת היתברך ובכל זאת נשאר עקשן ובנחישות גדולה ממשיך להתפלל ולקיים מצוות, , למרות התנגדות הגוף ונסיונות הבריחה להבלי העולם הזה ותענוגותיורק אז הוא מצליח לחזק את רצון הגוףוזאת בחינת התעלות מעל טבע האדם וגופו.

האדם מכין כלי לאור הנפלא של ראש השנהאור המושפע עלינו משמים וכל מטרתו היא להביא אותנו לרמה רוחניתשבכוחה להשפיע על השנה הבאה עלינו לטובה בכל תחומי החיים.

תראה סימנים בדרך..”

 מה הוא סימן?

 תפקידו של הסימן הוא לעורר את תשומת הלב הפנימית של האדם לעניין מסויםלדוגמא:כאשר אנו רואים תמרור "עצורבכבישהמסר של אותו התמרור מסב את תשומת ליבנו לכך שעלינו לבצע פעולה של עצירה.בדיוק כך הינם הסימנים בראש השנהמטרתם היא לעורר את הנקודה הפנימית בתוכנוע"י הכוונות שאנו מתכוונים בהתאם לסימנים.

לדוגמאהתפוח מסמל את החסדיםלכן כאשר אנו מכוונים באכילת התפוח לחיזוק מידת החסדמתוך הכוונה נמשכת ומתעוררת הנקודה הפנימית בנפש האדם לקיום חסדים.

959341 in all directions

"הכל בסדר"-  סדר ראש השנה

 ישנה חשיבות גדולה לעריכת הסדר בדרך שהוכתבה לנומאחר וכאשר אנו נוהגים לפי המסורות וההלכות של עריכת הסדר ישנה השפעה על התנהלות מהלך חיינו במשך השנה כסדרה.

ראשית כל כאשר אנו חוזרים מבית הכנסת בערב החגאו עם כניסת החג היסוד הראשון עליו אנו צריכים לעבוד ולהשתדל מאוד הוא שמירה איתנה על שלוות הנפשיש לשים לב כי אנו אוחזים במידות החיוביות ונזהרים מאוד מן המידות השליליות וזאת ע"מ לסדר את המידות שלנו.על מנת לשמור על שלוות הנפשיש לשמור על דעת יציבה הבנויה על יסוד שאינו משתנהכי הבורא הינו טוב ומיטיב.

 " כאשר האדם מזהה את התרמיל ועובד על שורש הרצון המחשיך הוא מסוגל להביא את כל הרצונות הקטנים המרכיבים אותו לאיחוד עם הרצון האמיתי שאותו עליו לגלותהוא הרצון להשפיע "

לומר כאשר אדם פועל מתוך נקודה פנימית כי כל מאורעותיו הם לטובהוכל מה שקורה לו במהלך חייו הוא מקבל באהבה מאחר וכל אירוע מכוון בהשגחה מדויקת כפי התיקון שלוהבורא מזמן לו את אותם האירועים לטובתו האישית בלבד ע"מ שיוכל לזכות לשפע הרוחני וחיבור לנקודת הרצון האמיתיכלומר יזכה להכיר באור הולעבוד אותו יתברך באהבה.ישנה חשיבות גדולה לשמח את עצמנו בחגולהיזהר מן העצבותהשמחה בחג נמשכת עם האדם לאורך כל השנה כולהלכן גם אם האדם חש ברגשות שליליים בחגשישתדל לשמח את עצמו בכחלחייך ולעשות מעשים שיסבו לו אושר גם אם הדבר אינו פנימי מאחר ומתוך שלא לשמה יבוא לשמה.הבורא יתברך מכיר ברגשותיו הפנימיים של האדםאך כאשר הוא רואה שהוא עושה השתדלותורוצה לשמוח ואפילו מוכן להתייגע כדי לדבוק ברצון ה', אז העבודה על הרצון היא זו שמשנה לקב"ה ועוזרת לאדם להכין כלי לשמחה האמיתית.

 קידוש

בכל מועדשבת חג או סעודת מצווה אנו מקדשים על הייןהיין מייצג את הקדושה במדרגת החכמה.ע"י הקידוש על היין אנו ממשיכים את אור ההפנימי ממדרגת החכמה ובדרך זו מגיעים אל שלמות הרוח והנשמההקדושה מצד החכמה.

 נטילת ידיים

 היא מסמלת את השלמות מצד המעשההידיים הן שליחי הלבהן הגוף המבצע ואילו הלב אחראי על הרצון.לכן בפעולת נטילת הידיים אנו מכשירים את ידינו להיות שליחות של הרצון האמיתי ולהוציא מהכח אל הפועל את המעשים שבקדושה הם המצוותוכן הפעולות מתוך נקודת ההשפעה.

 כאן בסדר ראש השנה ישנן שתי אפשרויות:

אלברך המוציא על בכיכרות כאשר סימני החג נשארים מכוסיםכך שברכת המוציא אינה פוטרת את הסימנים וניתן לברך עליהם בנפרד לאחר ברכת המוציא.

 ב.לקיים את סעודת הסימנים תחילה ורק לאחר מכן ליטול ידיים ולברך המוציאואם נבחרת אפשרות זו יש להקפיד כי אוכלים מעט מן הסימניםפחות מכדי שיעור לברכה אחרונה.

 לכן ההמלצה היא לבחור באפשרות הראשונה ולברך המוציא כאשר הסימנים מכוסים.

 את המוציא כפי מנהג הרב מרדכי שיינברגר שליט"א טובלים בדבש מערב ראש השנה ועד ליל הושענא רבה.

 סדר הסימנים

 תמר

 יהי רצון מלפניך האלוקינו ואלוקי אבותינו שיתמו אויבנו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו"

 מברכים "בורא פרי העץלפני “יהי רצון” ולכוון לפתור בברכה זו את שאר מיני העץ .

 כוונהסימן זה מגיע לעורר את נקודת הצדיק הפנימית הטמונה אצל כל אחד ואחת מאיתנוכאשר אנו מבקשים שיתממו אויבנו ושונאינו אנו בעצם מבקשים להכניע ולהחליש את כוחות היצר הרע ושליחיו בתוך נפשותינו והן את המקטרגיםע"י שנתחבר לנקודת הצדיק הפנימית.

כיצד מתחברים לנקודת הצדיק?

כמו שהתמר הינו פרי מתוקכן גם הצדיק מבין שאת הפירות נקבל לאחר 70 שנהכלומר בעולם הבאלכן כל פעולותיו הן לשם שמים.

 לוביא

 יהי רצון מלפניך האלוקינו ואלוקי אבותינו שירבו זכויותינו ותלבבנו"

 ברכתו: “בורא פרי האדמה", ומכוון לפתור בברכה זו את שאר מיני האדמה.

 הלוביא מורכבת מפרטים קטנים בתוך תרמילוהיא מסמלת את הריבוי המורכב מפרטים רבים הכולל את הכלל הרוחניכלומרגם אם יש רצונות רבים ומרובים אצל האדם יש להביאם לכדי חיבור בתרמיל אחדלמרות שיש רצונות רבים יש לכוון לפעול למען האחדותע"י הרצון להשפיעלכוון לעבודת היתברך שהוא אחד ושמו אחדכך יגיעו כל רצונותינו לאיחודם.

 לדוגמאלרוב אנו חיים מתוך הרצון המחשיך שלנוכלומר הרצון שאינו מתוקן לכן על מנת להביא את כל הרצונות המרכיבים אותנו לשורשם האמיתי והנכוןהינו שורשם בקדושה עלינו להכיר את שורש הרצונות שאינו מתוקן המבטא את הרצון לקבל ממנו אנו פועלים.

 הרצון לקבל חשיבות (רצון זה כולל בתוכו רצון לאהבהערך וקיום מצד החברה והסביבההוא רצון שורשיכאשר אדם מזהה שהוא יקבל חשיבות למשל ע"י חכמהנולד לו רצון נוסף חוץ מלהיות חשוב והוא להחכיםלאחר שזיהה כי הוא רוצה להיות חכם ובדרך זו יקבל את החשיבות הוא מתחיל לפעול ע"מ לקבל את ההשכלה הנדרשת ונולד רצון נוסף ללמוד מקצוע מסוים שיקנה לו את אותה החכמהלמשל לימודי רפואה.מתוך הרצון ללמוד רפואה נולדים לו רצונות רבים נוספים כמוהרשמה לאוניברסיטהגיוס הסכום ועבודה שתקנה לו את ההכנסה שתספיק לתשלום שכר הלימודואפילו דרך מסוימת של לבוש התנהגות ודיבור שתתאים עם הרצון השורשי והוא לקבל חשיבות.

הרצון הכללי לקבל חשיבותהוא התרמילהמוליד רצונות רבים המרכיבים את חיינוהם הפרטים הקטנים.

 כאשר האדם מזהה את התרמיל ועובד על שורש הרצון המחשיך הוא מסוגל להביא את כל הרצונות הקטנים המרכיבים אותו לאיחוד עם הרצון האמיתי שאותו עליו לגלותהוא הרצון להשפיע.

 כרתי\כרישה

 יהי רצון מלפניך האלוקינו ואלוקי אבותינו שיכרתו אויבנו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו"

 יש הנוהגים לא לאכול את הכרישה ואף לזרוק אותה מאחורי גבם .

הכוונה: סימן זה מייצג אתכל הרצונות המפרידים אותנו מהבורא יתברךהכוונה היא לתת גט כריתות לכל הרצונות הדמיוניים המפעילים אותנו ומפרידים אותנו מהיתברך שמוומנקודת האמת הפנימית שלנוהיא הנשמה.

 

סלקאתרד

 “יהי רצון מלפניך האלוקינו ואלוקי אבותינו שיסתלקו אויבנו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו"

 כוונהלסלק את כל הרצונות שבזמן זה ובתקופה זו של חיינו אינם רלוונטיים לעבודת השלנווההתעסקות והמשאבים שאנו מפעילים עם אותם רצונות חלילה רק מעכבת אותנו ומרחיקה אותנו מעיקר עבודתנו.

1229576 thanksgiving arrangement 2

 קרע\דלעת

 יהי רצון מלפניך האלוקינו ואלוקי אבותינו שיקרע רוע גזר דיננו ויקרעו לפניך זכויותינו"

 כוונהשכל עוונותינוועבירותינו יתהפכו לנו לזכויותכמו שהזכרנו לעיללרוב אנו מופעלים בחיי היום יום מתוך הרצון המחשיך המביא אותנו לפירוד מהיתברךוהוא זה המניע אותנו להרגשות של "כוחי ועוצם ידי", כעסגאווהשנאה ושאר מיני רגשות שלילייםאשר בשורה התחתונה מובילים אותנו לידי מעשים ופעולות שליליות המזיקות ופוגעות בנו ובסביבתנו.

זאת כאשר האדם פועל מתוך הרצון לקבל על מנת לקבל.

 לדוגמאנמשיך עם הרצון השורשי לקבל חשיבותכאשר אדם אינו מקבל חשיבות לרוב הוא יכול להגיע לכעס מאוד גדולהתפרצויות זעם על הקרובים אליו ועל הקב"ה ועודמעשים אלו הינם שלילייםלכן כאשר אדם מגיע לנקודה זאת הוא באותו רגע בפירוד מהיתברך ומנקודת האמת הפנימית שלו.אך כאשר אדם מזהה את הרצון בשורשוומבין שברגע שהוא באמת לא חשוב זה החיבור הכי גדול שלו אל היתברךהוא מסוגל להגיע לענווה אמיתיתושם בתוך החושך הפנימי והכאב מתגלה אור היתברך.

תהליך זה של עבודה נקרא המתקהכאשר לוחצים לנו על ה"מימרא המחשיכה", ואנו חווים כאב גדוללהבין שאותם הלחיצה והכאב יומתקו אם נוותר על הרצון השורשילקבל חשיבותבדרך זו של המתקה ניתן גם להמתיק את הדינים ולהפך אותם לזכויותכאשר אנו מבינים שהחושך הוא לטובתנווהוא קיים על מנת שנתחבר לקב"ה ע"י ויתור על הרצון לקבל.

וזאת מתוך אמונה שבכל שלילה יש לימוד לחיוב ולזכותמה שהופך את הרע לטובמדליק את הנר בתוך האפילה הפנימית.

 רימון

 יהי רצון מלפניך האלוקינו ואלוקי אבותינו שנהייה מלאים מצוות כרימון"

כוונהחז"ל רומזים לנו שאפילו הריקנים שבינינו מלאים מצוות כרימון.

הריקנות שבתוך האדם נובעת מתוך הגאווה שלוהריק הוא החסרון של האדם אותו הוא מנסה למלא בכל מהלך חייו לרוב בצורה לא מודעת בדרכים שליליותאותה ריקנות קיימת על מנת שהאדם ילמד להכיר אותה בתוכו ומכאן להגיע לשיבור הגאווה הפנימית המפעילה אותו זאת הבחינה היא אמונה למעלה מן הדעת שגם כאשר האדם לא ממלא את החיסרון האישי שלו ופועל מתוך נקודת הגאווה אלא ממשיך בקיום המצוות ובעבודת היתברך היא אמונה למעלה מן הדעת.

 לרימון יש כתר המסמל את הכתר לכל המצוותמכאן שע"י ביטול הגאווהלמרות שאנו מכירים בריקנות הפנימיתאנו מקיימים את המצוות למעלה מהדעת.

 תפוח בדבש

 יהי רצון מלפניך האלוקינו ואלוקי אבותינו שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה"

 הכוונה: דבשמסמל את הדיןהוא בחינת קו שמאלהתפוחמסמל את החסד הוא בחינת קו ימין.הדבש מייצג את הרצון לקבל שהוא מתוק כדבשאך מתיקות זו הינה מזויפת אם אינה נולדת מתוך החסדהוא הרצון להשפיעלכן כשהדין הוא מתוק מדבשכאשר הרצון לקבל נחוש ותקיף עלינו להמתיק אותו עם החסד האמיתי המיוצג ע"י התפוחמכאן שהחסד ממתיק את הדין.

זו היא חשיבות עליונה במיוחד בראש השנה הוא יום הדיןע"מ להמתיק את הדינים ביום זה.

 1068457 sweet

ראש של דג

 יהי רצון מלפניך האלוקינו ואלוקי אבותינו שנפרה ונרבה כדגים"

 הכוונההסוד בכוונה זו היא שדג הוא לשון דאגותאנו אוכלים ראש של דג על מנת לחזור ביום טוב למוטבכלומר לא לדאוג ולהשליך את יהבנו על הקב"ה.

הכוונה בפריה ורביה בדגים היא שנזכה לכלים רחבים ועמוקים של השפעההם המעשים הטובים והעיסוק בתכלית.

הצדיק מומשל לעץ פריהרצון של הצדיק הוא גרעין הזרעהזרע עצמו הוא המחשבה והמעשים הטובים הם הפירותוכך זוכים הצדיקים לפריה ורביה של מעשים טובים וכלי השפעהבמעשיהם של הצדיקים יש המשכיות נצחיות ותועלת לעולםמאחר והם מתעסקים בתכלית האמיתית.

כאשר אדם אינו מתעסק בתכלית הוא משול לעץ סרק שאינו מניב פירות.

וכמו שנאמר "ועמך כולם צדיקיםאצל כל אחד קיימת נקודת הצדיקהנקודה אשר בשורשה מורכבת מגרעין הרצון המתוקן הנחצב משורשו בקדושהעלינו לכוון שיתוקנו רצונותינו מראשיתםוע"י כך נזכה לפריה ורביה של מעשים טובים המחוברים לתכלית.

ראש כבש

 יהי רצון מלפניך האלוקינו ואלוקי אבותינו שנהיה לראש ולא לזנב"

 הכוונהלכל אדם יש תפקיד ואחריות בעולם זהוהתפקיד הוא להיות לראשוכיצד מגיעים להיות ראש?

ע"י כך שאנו נדון כל אדם לכף זכות וכך נוכל לקדם את כל העולם כולו דרך אותה כף זכותוזה הוא תיקון הרצוןתיקון הראש והמחשבה על כל אדם ובריהההתבוננות בעין טובה בכל מאורע בחיינו לדון את חברינו ובני משפחותינו לכף זכותאת עצמנו ואת היתברךע"י כך נוכל להשתחרר מהמחשבות,ההקפדות והכעסים שמעכבים אותנו מחיבור אמיתי לאור ה', ומשאירים אותנו "מזדנביםמאחור בדרך אל נקודת האמת.

 לסיכום

 לסדר הסימנים חשיבות משלו:

 התמר והלוביא הם תיקון קו הימין להתחיל בעין ובמחשבה טובהבחיבור.

כרתי,סלקאוקרע (דלעת)- הם תיקון של קו השמאלהמתקת הדיניםתיקון הרצון לקבל שמפעיל אותנו והפיכתו לזכויות.

תפוח בדבש ורימוןמייצגים את התיקון של הרצונות מתוך יראה ואהבה.

ולבסוף ראש של דג וראש כבשאנו מכוונים שתהייה לנו פריה ורביה בכל הרצונות שהבענווע"י כך שנהפוך לראש אמיתי.

בסדר זה כל אדם לוקח על עצמו אחריות אישית לסדר את רצונותיו לכל השנה כולה.

לבסוף אנו מסיימים בברכת המזון בשמחה !

יהי רצון שנזכה להמשיך את אורו של ראש השנהולסדר את רצונותינו לכל השנה הבאה עלינו לטובה !

תגובות (0)

נשמח לראות את תגובתכם

התחבר לאתר על מנת להשאיר תגובות

evolotion

כניסת חברים